INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Dom Dziecka , który mieści się przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec wychowanków i rodziców (art. 6 ust. 1 lit c) RODO): wynikający z realizacji zapisów Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej ( art. 93 pkt 1 – 4 )

a. przeprowadzić proces przyjęcia dziecka
b. prowadzić ewidencję wychowanków
c. wydać zaświadczenia o pobycie
d. sporządzać diagnozę dziecka
e. stosować profilaktykę i leczenie wychowanków (opieka dentystyczna, lekarska, psychologiczna )

2. Gdy musimy zrealizować obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych
(art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).

3. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu. Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA.
MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

Więcej informacji o Twoich prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych pozyskasz:

a. U Inspektora ochrony danych Pani Magdaleny Sołtys-Kurek

  • tel. +48 (15)  643-36-35
  • e-mail: abi@stalowowolski.pl, Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

b. U Dyrektora Domu Dziecka