Nasz placówka funkcjonuje od ponad 60 lat, została otwarta 7 listopada 1954 roku. Przez okres 20 lat, bo aż do 1993 roku funkcjonowała jako Państwowy Dom Małego Dziecka. Pierwotnie budynek przekazany na ten cel, miał stanowić lokal dla Żłobka Dzielnicowego. Ponieważ jednak na terenie Stalowej Woli działały wówczas już dwa żłobki, które w pełni pokrywały potrzeby miasta, Wydział Zdrowia w Rzeszowie postanowił przeznaczyć budynek na Dom Małego Dziecka. Pierwsi wychowankowie przywiezieni zostali z Państwowego Domu Dziecka w Krakowie. Dzieci były kierowane do placówki przez Wojewódzki Ośrodek Matki i Dziecka w Krakowie.

Na dzień 31 grudnia 1954r. – stan dzieci wynosił już 15 osób.
W pierwszym półroczu 1955r. – zaczęła już funkcjonować druga grupa wychowawcza, a stan wychowanków na dzień 31 czerwca – wynosił 37 dzieci.
W miarę pozyskiwania środków regularnie poprawiano warunki, doposażono i adaptowano budynek do ówczesnych wymogów.

W latach 1966 – 1967 dom był już częściowo przygotowany dla 60 wychowanków. W kolejnych latach liczba wychowanków rosła.
W związku z tym regularnie rosła także liczba zatrudnianych pracowników. Na początku funkcjonowania – placówka zatrudniała 16 osób (kierownik, 2 pielęgniarki, intendent, 6 salowych, 2 praczki, 2 kucharki, sprzątaczka i palacz).

DD_1964

1964 r.

DD_1968

1968 r.

W latach 1966-1967 liczba pracowników wzrosła do 44 osób. W skład ówczesnej kadry wchodzili: kierownik,3 pracowników administracyjnych, 5 pielęgniarek, 8 opiekunek dziecięcych, dietetyczka, starsza wychowawczyni, 13 pracowników gospodarczo-obsługowych, ryczałtowo – lekarz pediatra.

Do końca września 1972 roku – Państwowy Dom Małego Dziecka był podporządkowany Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, a w sprawach dotyczących wychowanków – Wojewódzkiemu Ośrodkowi Matki i Dziecka w Rzeszowie.

Od 1 października 1972 roku – placówka przeszła pod zarząd dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli. Od sierpnia 1986 do listopada 1987 został przeprowadzony kapitalny remont budynku. Po jego zakończeniu zmieniała się struktura organizacyjna placówki. Państwowy Dom Małego Dziecka – mieścił się na piętrze budynku, natomiast na parterze powstał Oddział Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Były to wówczas dwie odrębne placówki. Oddział rehabilitacji funkcjonował tu do 1990 roku, następnie został przeniesiony do budynku
przy ul. Czarnieckiego.

Wówczas rozpoczęły się prace zawiązane z adaptacją parteru dla najstarszej, szkolnej grupy dzieci – mającej być z kolei III grupą wychowawczą. 1 stycznia 1993r. – Państwowy Dom Małego Dziecka został przekształcony w placówkę opiekuńczo – wychowawczą i przyjął nazwę Domu Dziecka. Nadzór nad placówką objęło Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu. W 1994 r. – na podstawie Karty Nauczyciela zostali zatrudnieni pracownicy pedagogiczni i wychowawcy. W resorcie oświaty jako placówka  Opiekuńczo – wychowawcza Dom Dziecka funkcjonował przez 5 lat. Z dniem 1 stycznia 1999r – został zakwalifikowany jako placówka pomocy społecznej i jednocześnie wyłączony z systemu oświaty. Nadzór nad placówką objęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zadania powierzono starostom powiatów, a bezpośredni nadzór wojewodom.

Na przestrzeni ponad 60 lat funkcjonowania naszej placówki – kierownictwo nad nią sprawowało 9 osób, które z ogromnym poświeceniem i zaangażowaniem zabiegały o rozwój placówki i podnoszenie jakości
pracy opiekuńczo – wychowawczej.

DD_1968_2

1968 r.

Pierwszym kierownikiem placówki była Marta Olszewska, która pełniła tę funkcję od listopada 1954r. – lutego 1955r.
Następnie funkcje kierownicze pełnili:

  • Stanisława Wincel (luty-sierpień 1955r.)
  • Paulina Kowalewska (sierpień 1955 – maj 1961)
  • Stefania Farbisz (maj 1961 – 1979)
  • Ewa Zawolik (1979 – 1982)
  • Maria Pląder (1982 – 1985)
  • Alicja Małek-Giza (1985 – 1991)
  • Zofia Dłużniak (1991 – 1996)
  • Jadwiga Stępniewska (jako pierwszy dyrektor wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu.)
    Funkcję dyrektora pełniła od października 1996 do listopada 2019r.
Dom Dziecka w Stalowej Woli

2020 r.

Obecnie placówka posiada duży ogrodzony i zadrzewiony teren zielony ok. 6.500 metrów kwadratowych , oraz taras wzdłuż całego budynku. Na jego terenie znajdują się sprzęty rekreacyjne, plac zabaw, oraz boisko. Sam budynek zajmuje powierzchnię 550 metrów kwadratowych. Posiada własną kuchnię, pralnię, suszarnię, przestronne pokoje zabaw i odwiedzin, kameralne 2-3 osobowe sypialnie, oraz pomieszczenia administracyjne. Na stanie placówki jest obecnie 20 wychowanków.