Deklaracja dostępności

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Podleśna Przystań” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: podlesnaprzystan.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności występujące na stronie internetowej podlesnaprzystan.pl:

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część zamieszczonych informacji jest w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości

Ułatwienia wprowadzone na stronie internetowej podlesnaprzystan.pl:

 • strona internetowa zaprojektowana w sposób responsywny
 • opcja zwiększenia rozmiaru czcionki
 • opcja włączenia wysokiego kontrastu
 • opcja włączenia skali szarości
 • opcja podkreślenia odnośników
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB)

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest

 • Małgorzata Warchoł,
 • domdziecka@stalowowolski.pl.
 • 15 842 02 01 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli posiada jedno wejście główne czynne w godzinach od 7.30 – 15.30, znajdujące się przed brama wjazdową, oraz 4 wejścia boczne.
Budynek nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opis ogólny budynku przy ul. Podleśnej 6
Siedziba Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli, znajduje się przy ul. Podleśnej 6, budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu gdyż występują wąskie i strome schody. Przed budynkiem, za bramą wjazdową – miejsca parkingowe nieoznaczone. Wejście główne do budynku placówki nie jest wyposażone w podjazd dla wózków, wjazd wózkiem z pomocą drugiej osoby jest możliwy wejściem bocznym. Do budynku placówki można wejść z psem asystującym, za uprzednią zgodą Dyrektora. Budynek nie posiada windy, ani głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Placówka nie posiada etatowego tłumacza języka migowego, lecz istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia usługi tłumacza w placówce, w tym celu należy skontaktować się z administracją placówki, telefonicznie pod numerem 15 842 02 01, lub e-mail: domdziecka@stalowowolski.pl

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Podleśna Przystań” informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw w tut. placówce – mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:

 • poczty elektronicznej – domdziecka@stalowowolski.pl
 • faksu – numer 15 842 02 01

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli
ul. Podleśna 6, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 02 01